سینک ظرفشویی دیموند

فروشگاه اینترنتی ساختمون سینک ظرفشویی دیموند درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

سینک دیموند - 106

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 106
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 108

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 108
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 109

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 109
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 110

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 110
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 111

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 111
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 114

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 114
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 115

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 115
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 124

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 124
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 125

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 125
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 126

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 126
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 127

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 127
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 130

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 130
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 131

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 131
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 165

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 165
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 166

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 166
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 171

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 171
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 172

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 172
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 173

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 173
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 174

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 174
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 175

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 175
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 176

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 176
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 185

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 185
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 186

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 186
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 193

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 193
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 195

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 195
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 196

سینک ظرفشویی دیموند روکار مدل 196
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 205

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 205
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 44 × 44 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 206

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 206
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 207

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 207
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 51 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 208

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 208
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 209

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 209
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 210

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 210
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 211

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 211
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 214

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 214
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 51 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 215

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 215
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 51 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 225

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 225
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 227

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 227
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 230

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 230
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 231

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 231
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 260

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 260
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 265

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 265
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 270

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 270
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 51 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 271

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 271
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

سینک دیموند - 273

سینک ظرفشویی دیموند توکار مدل 273
قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 14 سانتیمتر / بست های فلزی ایتالیایی / نوار درزگیر جهت جلوگیری از نفوذ آب / نشان استاندارد ایران / 12 سال گارانتی.

Deemund kitchen stainless steel sink

سینک دیموند

سینک ظرفشویی دیموند

سینک روکار دیموند

سینک توکار دیموند

سینک شیشه ای دیموند

سینک زیر صفحه ای دیموند