سنگ روشویی گلسار فارس

فروشگاه اینترنتی ساختمون سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک را با قیمت 25 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

سنگ روشویی گلسار فارس - تولیپ

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل تولیپ
قیمت :
2,362,500 ریال

طول : 45.5 سانتیمتر / عرض : 35.5 سانتیمتر / ارتفاع : 18 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - پارمیس50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل پارمیس50
قیمت :
2,738,625 ریال

طول : 50.5 سانتیمتر / عرض : 40 سانتیمتر / ارتفاع : 17 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - نانسی60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل نانسی60
قیمت :
3,041,100 ریال

طول : 68 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 20 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - پارمیس60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل پارمیس60
قیمت :
3,041,100 ریال

طول : 60.6 سانتیمتر / عرض : 43 سانتیمتر / ارتفاع : 18.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - لیونا50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل لیونا50
قیمت :
3,147,375 ریال

طول : 51 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر / ارتفاع : 15.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - فلورا50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل فلورا50
قیمت :
3,351,750 ریال

طول : 51.5 سانتیمتر / عرض : 37 سانتیمتر / ارتفاع : 18.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - دانیکا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل دانیکا
قیمت :
3,465,000 ریال

طول : 39 سانتیمتر / عرض : 39 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - دیاموند

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل دیاموند
قیمت :
3,465,000 ریال

طول : 40 سانتیمتر / عرض : 40 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - دورا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل دورا
قیمت :
3,465,000 ریال

طول : 54.5 سانتیمتر / عرض : 45 سانتیمتر / ارتفاع : 15 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - مارانتا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل مارانتا
قیمت :
3,466,200 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 19.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - اورلاند

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل اورلاند
قیمت :
3,468,750 ریال

طول : 41.5 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 17 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - رومنس

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل رومنس
قیمت :
3,468,750 ریال

طول : 44.5 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر / ارتفاع : 13 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - وینر

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل وینر
قیمت :
3,468,750 ریال

طول : 41.5 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 16 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - وینر45

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل وینر45
قیمت :
3,468,750 ریال

طول : 45 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر / ارتفاع : 14.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - پلاتوس

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل پلاتوس
قیمت :
3,564,300 ریال

طول : 46.5 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - کلین

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل کلین
قیمت :
3,678,750 ریال

طول : 55 سانتیمتر / عرض : 24 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - اربیت

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل اربیت
قیمت :
3,678,750 ریال

طول : 39 سانتیمتر / عرض : 39 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - رومکس

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل رومکس
قیمت :
3,678,750 ریال

طول : 40 سانتیمتر / عرض : 40 سانتیمتر / ارتفاع : 15.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - لیونا65

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل لیونا65
قیمت :
3,787,500 ریال

طول : 65 سانتیمتر / عرض : 46 سانتیمتر / ارتفاع : 17.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - گراویتی60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل گراویتی60
قیمت :
3,937,500 ریال

طول : 58.5 سانتیمتر / عرض : 43.5 سانتیمتر / ارتفاع : 16.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - دراپ

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل دراپ
قیمت :
3,940,500 ریال

طول : 68 سانتیمتر / عرض : 34 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - GL7

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل GL7
قیمت :
4,177,500 ریال

طول : 71.5 سانتیمتر / عرض : 46.5 سانتیمتر / ارتفاع : 21.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - GL8

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل GL8
قیمت :
4,432,500 ریال

طول : 42 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 16.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - دیانا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل دیانا
قیمت :
4,586,250 ریال

طول : 51 سانتیمتر / عرض : 35.5 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - الگانت

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل الگانت
قیمت :
4,586,250 ریال

طول : 43 سانتیمتر / عرض : 32.5 سانتیمتر / ارتفاع : 16 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - رومینو

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل رومینو
قیمت :
4,586,250 ریال

طول : 42 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 16.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - سالوین

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل سالوین
قیمت :
4,586,250 ریال

طول : 44.5 سانتیمتر / عرض : 37.5 سانتیمتر / ارتفاع : 13.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - تورینو

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل تورینو
قیمت :
4,586,250 ریال

طول : 44.5 سانتیمتر / عرض : 44.5 سانتیمتر / ارتفاع : 18 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - فلورا60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل فلورا60
قیمت :
4,725,000 ریال

طول : 62.5 سانتیمتر / عرض : 43.5 سانتیمتر / ارتفاع : 19.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - جنوا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل جنوا
قیمت :
4,905,000 ریال

طول : 56 سانتیمتر / عرض : 37 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - GL9جاشیردار

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل GL9جاشیردار
قیمت :
4,994,250 ریال

طول : 41.5 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 13 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - GL9

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل GL9
قیمت :
4,994,250 ریال

طول : 41.5 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 13 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - GL9لوزی

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل GL9لوزی
قیمت :
4,994,250 ریال

طول : 41.5 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 13 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - GL10

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل GL10
قیمت :
4,994,250 ریال

طول : 44.5 سانتیمتر / عرض : 44.5 سانتیمتر / ارتفاع : 12 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - GL10جاشیردار

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل GL10جاشیردار
قیمت :
4,994,250 ریال

طول : 44.5 سانتیمتر / عرض : 44.5 سانتیمتر / ارتفاع : 12 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - ویکتوریا87

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل ویکتوریا87
قیمت :
5,250,000 ریال

طول : 0 سانتیمتر / عرض : 43 سانتیمتر / ارتفاع : 20.5 سانتیمتر.

سنگ روشویی گلسار فارس - یونیک70

سنگ روشویی گلسار فارس درجه یک مدل یونیک70
قیمت :
6,139,425 ریال

طول : 67.5 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 15.5 سانتیمتر.

Golsar wash basin cabinet

سنگ روشویی گلسار فارس

سنگ کابینتگلسار فارس

روشویی