سنگ روشویی گلسار فارس

فروشگاه اینترنتی ساختمون سنگ روشویی گلسار فارس را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

سنگ روشویی گلسار فارس - تولیپ

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل تولیپ
2,730,000 ریال
2,730,000 ریال

طول : 45.5 سانتیمتر / عرض : 35.5 سانتیمتر / ارتفاع : 18 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - پارمیس50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل پارمیس50
3,170,000 ریال
3,170,000 ریال

طول : 50.5 سانتیمتر / عرض : 40 سانتیمتر / ارتفاع : 17 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - نانسی60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل نانسی60
3,380,000 ریال
3,380,000 ریال

طول : 68 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 20 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - پارمیس60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل پارمیس60
3,380,000 ریال
3,380,000 ریال

طول : 60.6 سانتیمتر / عرض : 43 سانتیمتر / ارتفاع : 18.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - لیونا50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل لیونا50
3,490,000 ریال
3,490,000 ریال

طول : 51 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر / ارتفاع : 15.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - فلورا50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل فلورا50
3,710,000 ریال
3,710,000 ریال

طول : 51.5 سانتیمتر / عرض : 37 سانتیمتر / ارتفاع : 18.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - پلاتوس

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل پلاتوس
3,930,000 ریال
3,930,000 ریال

طول : 48.5 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر / ارتفاع : 13.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - مارانتا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل مارانتا
4,580,000 ریال
4,580,000 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 19.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - لیونا65

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل لیونا65
5,020,000 ریال
5,020,000 ریال

طول : 65 سانتیمتر / عرض : 46 سانتیمتر / ارتفاع : 17.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - دراپ

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل دراپ
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال

طول : 68 سانتیمتر / عرض : 34 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - فلورا60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل فلورا60
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال

طول : 62.5 سانتیمتر / عرض : 43.5 سانتیمتر / ارتفاع : 19.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - گراویتی60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل گراویتی60
5,240,000 ریال
5,240,000 ریال

طول : 58.5 سانتیمتر / عرض : 43.5 سانتیمتر / ارتفاع : 16.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - ویکتوریا87

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل ویکتوریا87
6,000,000 ریال
6,000,000 ریال

طول : 0 سانتیمتر / عرض : 43 سانتیمتر / ارتفاع : 20.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - یونیک70

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل یونیک70
8,180,000 ریال
8,180,000 ریال

طول : 67.5 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 15.5 سانتیمتر

Golsar wash basin cabinet

سنگ روشویی گلسار فارس

سنگ کابینتگلسار فارس

روشویی