سنگ روشویی آرمیتاژ

فروشگاه اینترنتی ساختمون سنگ روشویی آرمیتاژ درجه یک را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

سنگ روشویی آرمیتاژ - نیلوفر40

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل نیلوفر40
قیمت :
2,171,400 ریال

طول : 410-550-650 میلیمتر / عرض: 340-405-450 میلیمتر / ارتفاع : 120-125-130 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آمیکا50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آمیکا50
قیمت :
2,277,660 ریال

طول : 495-540-465 میلیمتر / عرض: 445-425-445 میلیمتر / ارتفاع : 120-130 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آمیکا50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آمیکا50
قیمت :
2,277,660 ریال

طول : 410 میلیمتر / عرض: 410 میلیمتر / ارتفاع : 115 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - کاسپین50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل کاسپین50
قیمت :
2,504,810 ریال

طول : 640 میلیمتر / عرض: 450 میلیمتر / ارتفاع : 140 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - نسترن63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل نسترن63
قیمت :
2,519,440 ریال

طول : 657 میلیمتر / عرض: 450 میلیمتر / ارتفاع : 130 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آوا63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آوا63
قیمت :
2,519,440 ریال

طول : 640-700-800-1000 میلیمتر / عرض: 435-440-455 میلیمتر / ارتفاع : 135-145-160 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - النا

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل النا
قیمت :
2,965,270 ریال

طول : 405 میلیمتر / عرض: 405 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - رز63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل رز63
قیمت :
3,208,590 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض: 440 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آرتمیس

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آرتمیس
قیمت :
3,453,450 ریال

طول : 510 میلیمتر / عرض: 363 میلیمتر / ارتفاع : 126 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آرالیا

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آرالیا
قیمت :
3,476,550 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض: 410-470 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

Armitage wash basin cabinet

سنگ روشویی آرمیتاژ

سنگ کابینتآرمیتاژ

روشویی