روشویی پایه دار مدل کاملیا 45 درجه1

روشویی چینی کرد مدل کاملیا 45 درجه1

1,987,768 ریال
1,987,768 ریال

عرض : 450-570-630 میلیمتر / عمق : 375-445-505 میلیمتر / ارتفاع : 850-880-895 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل دیانا کنج درجه 1

روشویی مروارید مدل دیانا کنج درجه 1

2,080,000 ریال
2,080,000 ریال

طول : 470 میلیمتر / عرض : 482 میلیمتر / ارتفاع : 766 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل ویستا درجه 1

روشویی مروارید مدل ویستا درجه 1

2,094,000 ریال
2,094,000 ریال

طول : 448 میلیمتر / عرض : 357 میلیمتر / ارتفاع : 816 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل دیسی درجه1

روشویی چینی کرد مدل دیسی درجه1

2,159,508 ریال
2,159,508 ریال

عرض : 385-510-610 میلیمتر / عمق : 305-385-465 میلیمتر / ارتفاع : 845-865-890 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل کاپریس درجه 1

روشویی مروارید مدل کاپریس درجه 1

2,243,000 ریال
2,243,000 ریال

طول : 530 میلیمتر / عرض : 403 میلیمتر / ارتفاع : 833 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل ورونیکا درجه1

روشویی چینی کرد مدل ورونیکا درجه1

2,256,431 ریال
2,256,431 ریال

عرض : 570 میلیمتر / عمق : 410 میلیمتر / ارتفاع : 910 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل آرین درجه1

روشویی چینی کرد مدل آرین درجه1

2,256,431 ریال
2,256,431 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل ژاسمین درجه1

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین درجه1

2,273,435 ریال
2,273,435 ریال

عرض : 458-555-630 میلیمتر / عمق : 400-483-530 میلیمتر / ارتفاع : 840-840-845 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل مونیکا درجه1

روشویی چینی کرد مدل مونیکا درجه1

2,300,642 ریال
2,300,642 ریال

عرض : 505-620 میلیمتر / عمق : 425-505 میلیمتر / ارتفاع : 865-890 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل لاندیس درجه1

روشویی چینی کرد مدل لاندیس درجه1

2,365,257 ریال
2,365,257 ریال

عرض : 450-560-595 میلیمتر / عمق : 358-440-460 میلیمتر / ارتفاع : 820-862-855 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل رگال درجه1

روشویی چینی کرد مدل رگال درجه1

2,382,261 ریال
2,382,261 ریال

عرض : 570-635 میلیمتر / عمق : 425-490 میلیمتر / ارتفاع : 845-850 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل دیانا درجه 1

روشویی مروارید مدل دیانا درجه 1

2,395,000 ریال
2,395,000 ریال

طول : 547 میلیمتر / عرض : 413 میلیمتر / ارتفاع : 816 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل بورونیا درجه1

روشویی چینی کرد مدل بورونیا درجه1

2,404,366 ریال
2,404,366 ریال

عرض : 580 میلیمتر / عمق : 460 میلیمتر / ارتفاع : 865 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل گلشن درجه1

روشویی چینی کرد مدل گلشن درجه1

2,438,374 ریال
2,438,374 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 460 میلیمتر / ارتفاع : 910 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل ویولا درجه1

روشویی چینی کرد مدل ویولا درجه1

2,491,086 ریال
2,491,086 ریال

عرض : 600 میلیمتر / عمق : 410 میلیمتر / ارتفاع : 860 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل آزالیا درجه1

روشویی چینی کرد مدل آزالیا درجه1

2,525,094 ریال
2,525,094 ریال

عرض : 620 میلیمتر / عمق : 505 میلیمتر / ارتفاع : 890 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل کلاسیک درجه 1

روشویی مروارید مدل کلاسیک درجه 1

2,551,000 ریال
2,551,000 ریال

طول : 537-660-860 میلیمتر / عرض : 436-493-620 میلیمتر / ارتفاع : 806-832-832 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل دیاموند درجه 1

روشویی مروارید مدل دیاموند درجه 1

2,565,000 ریال
2,565,000 ریال

طول : 507-620 میلیمتر / عرض : 403-480 میلیمتر / ارتفاع : 835-845 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل فیروزه درجه 1

روشویی مروارید مدل فیروزه درجه 1

2,634,000 ریال
2,634,000 ریال

طول : 549-620 میلیمتر / عرض : 330-380 میلیمتر / ارتفاع : 832-850 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل دافنه درجه1

روشویی چینی کرد مدل دافنه درجه1

2,836,267 ریال
2,836,267 ریال

عرض : 555-620 میلیمتر / عمق : 405-480 میلیمتر / ارتفاع : 830-855 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل رویال نیم پایه درجه 1

روشویی مروارید مدل رویال نیم پایه درجه 1

2,853,000 ریال
2,853,000 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 477 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل پارمیدا درجه 1

روشویی مروارید مدل پارمیدا درجه 1

2,882,000 ریال
2,882,000 ریال

طول : 596 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل مرجان درجه 1

روشویی مروارید مدل مرجان درجه 1

2,940,000 ریال
2,940,000 ریال

طول : 452-602 میلیمتر / عرض : 314-465 میلیمتر / ارتفاع : 850-861 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل موندیال درجه 1

روشویی مروارید مدل موندیال درجه 1

2,989,000 ریال
2,989,000 ریال

طول : 619 میلیمتر / عرض : 493 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل رویال درجه 1

روشویی مروارید مدل رویال درجه 1

3,064,000 ریال
3,064,000 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 477 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل کاتیا درجه 1

روشویی مروارید مدل کاتیا درجه 1

3,409,000 ریال
3,409,000 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل سر شور درجه 1

روشویی مروارید مدل سر شور درجه 1

3,457,000 ریال
3,457,000 ریال

طول : 654 میلیمتر / عرض : 516 میلیمتر / ارتفاع : 900 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل کانسپت نیم پایه درجه1

روشویی چینی کرد مدل کانسپت نیم پایه درجه1

3,550,000 ریال
3,550,000 ریال

عرض : 405 میلیمتر / عمق : 525 میلیمتر / ارتفاع : 455 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل کاتیا نیم پایه درجه 1

روشویی مروارید مدل کاتیا نیم پایه درجه 1

3,727,000 ریال
3,727,000 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل سیلویا درجه 1

روشویی مروارید مدل سیلویا درجه 1

3,952,000 ریال
3,952,000 ریال

طول : 598 میلیمتر / عرض : 484 میلیمتر / ارتفاع : 408 میلیمتر

روشویی پایه دار مدل رومینا درجه 1

روشویی مروارید مدل رومینا درجه 1

4,954,000 ریال
4,954,000 ریال

طول : 62 میلیمتر / عرض : 52 میلیمتر / ارتفاع : 865 میلیمتر

basin cabinet

کابینتی روشویی پایه دار

روشویی کابینت دارپایه دار

روشویی سنگی