روشویی پارس سرام مدل گلنار35

روشویی پایه دار مدل گلنار35

3,040,000 ریال
3,040,000 ریال

طول : 35.5 سانتیمتر / عرض : 30.5 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل بریستول42

روشویی پایه دار مدل بریستول42

3,200,000 ریال
3,200,000 ریال

طول : 42 سانتیمتر / عرض : 35 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل سحر کنج

روشویی پایه دار مدل سحر کنج

3,200,000 ریال
3,200,000 ریال

طول : 39 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل نسیم38

روشویی پایه دار مدل نسیم38

3,200,000 ریال
3,200,000 ریال

طول : 38 سانتیمتر / عرض : 32.5 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل گلنار45

روشویی پایه دار مدل گلنار45

3,380,000 ریال
3,380,000 ریال

طول : 46 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل گلنار50

روشویی پایه دار مدل گلنار50

3,800,000 ریال
3,800,000 ریال

طول : 52 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل بریستول53

روشویی پایه دار مدل بریستول53

3,840,000 ریال
3,840,000 ریال

طول : 53 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل آیرین55

روشویی پایه دار مدل آیرین55

4,060,000 ریال
4,060,000 ریال

طول : 55 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل دیاموند کنج

روشویی پایه دار مدل دیاموند کنج

4,220,000 ریال
4,220,000 ریال

طول : 45 سانتیمتر / عرض : 45 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل سندی

روشویی پایه دار مدل سندی

4,330,000 ریال
4,330,000 ریال

طول : 63 سانتیمتر / عرض : 48 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل بریستول61

روشویی پایه دار مدل بریستول61

4,380,000 ریال
4,380,000 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 52 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل دیاموند60

روشویی پایه دار مدل دیاموند60

4,880,000 ریال
4,880,000 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل ترنادو57

روشویی پایه دار مدل ترنادو57

4,910,000 ریال
4,910,000 ریال

طول : 58 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر

روشویی پارس سرام مدل مونا

روشویی پایه دار مدل مونا

5,260,000 ریال
5,260,000 ریال

طول : 57 سانتیمتر / عرض : 48.5 سانتیمتر

ParsCeram basin cabinet

کابینتی روشویی پارس سرام

روشویی کابینت دارپارس سرام

روشویی سنگی