روشویی کابینتی کوچک

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی کوچک درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی کوچک - MZAndre

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل MZAndre
قیمت :
18,562,500 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC1700

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC1700
قیمت :
20,340,000 ریال

عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC1900

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC1900
قیمت :
20,340,000 ریال

عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL006

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL006
قیمت :
20,835,000 ریال

مدل : E006 / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL005

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL005
قیمت :
22,545,000 ریال

مدل : E005 / عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - EL091

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL091
قیمت :
23,085,000 ریال

مدل : E091 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 35 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - EL011

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL011
قیمت :
23,355,000 ریال

مدل : E011 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3059

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل VT3059
قیمت :
24,534,000 ریال

مدل : VT3059 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - MCAndre

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل MCAndre
قیمت :
25,470,000 ریال

مدل : MAndre / عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - MCAtila

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل MCAtila
قیمت :
25,470,000 ریال

مدل : MAtila / عمق کابینت : 31 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - EL026

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL026
قیمت :
27,270,000 ریال

مدل : E026 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 30 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - MZElena

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل MZElena
قیمت :
29,587,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL041

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL041
قیمت :
39,465,000 ریال

مدل : E041 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - LTSmart

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل LTSmart
قیمت :
39,780,000 ریال

مدل : smart / عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر / طول کابینت : 43 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL042

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL042
قیمت :
43,920,000 ریال

مدل : E042 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - LTGolf

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل LTGolf
قیمت :
44,820,000 ریال

مدل : golf / عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC100

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC100
قیمت :
47,430,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - LTVirgin470

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل LTVirgin470
قیمت :
48,870,000 ریال

مدل : VIRGIN470 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VRLima

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل VRLima
قیمت :
52,200,000 ریال

مدل : VRLima / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 48 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC600

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC600
قیمت :
52,200,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 51 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC200

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC200
قیمت :
55,440,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی کوچک

روشویی کابینت دارکوچک

روشویی سنگی