روشویی کابینتی کلاسیک

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی کلاسیک درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZMaya

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZMaya
قیمت :
19,912,500 ریال

مدل : Maya / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZAster

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZAster
قیمت :
26,437,500 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZNova

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZNova
قیمت :
28,687,500 ریال

مدل : Nova / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZArtin

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZArtin
قیمت :
29,250,000 ریال

مدل : Artin / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZEliza

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZEliza
قیمت :
30,375,000 ریال

مدل : Eliza / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZEmma

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZEmma
قیمت :
30,937,500 ریال

مدل : Emma / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZParma

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZParma
قیمت :
30,937,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZAlfa

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZAlfa
قیمت :
31,500,000 ریال

مدل : Alfa / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZPorta

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZPorta
قیمت :
32,062,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZCasper

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZCasper
قیمت :
32,625,000 ریال

مدل : Casper / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 73 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZRuby

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZRuby
قیمت :
32,625,000 ریال

مدل : Ruby / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZVerona

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZVerona
قیمت :
32,625,000 ریال

مدل : Verona / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZLeo

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZLeo
قیمت :
33,187,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZHermes

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZHermes
قیمت :
33,750,000 ریال

مدل : Hermes / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 61 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZKine

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZKine
قیمت :
36,000,000 ریال

مدل : Kine / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZRonika

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZRonika
قیمت :
37,125,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZSelena

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZSelena
قیمت :
38,250,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZToronto

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZToronto
قیمت :
39,375,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZNatalie

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZNatalie
قیمت :
41,625,000 ریال

مدل : Natalie / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70-80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZNevada

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZNevada
قیمت :
41,625,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZVento

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZVento
قیمت :
41,625,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZHunter

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZHunter
قیمت :
42,187,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZMonaco

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZMonaco
قیمت :
42,187,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZOtis

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZOtis
قیمت :
42,750,000 ریال

مدل : Otis / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZNarsis

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZNarsis
قیمت :
43,875,000 ریال

مدل : Narsis / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZRima

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZRima
قیمت :
46,687,500 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZArtinBox

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZArtinBox
قیمت :
47,250,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZMadrid

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZMadrid
قیمت :
47,250,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZJulie

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZJulie
قیمت :
48,150,000 ریال

مدل : Julie / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کلاسیک - MZQueen

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZQueen
قیمت :
49,500,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کلاسیک - MZValentino

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل MZValentino
قیمت :
57,937,500 ریال

مدل : Valentino / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر.

basin cabinet

روشویی کابینتی کلاسیک

روشویی کابینت دارکلاسیک

روشویی سنگی