روشویی کابینتی مدرن

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی مدرن درجه یک را با قیمت 13 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی مدرن - SA17

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA17
قیمت :
9,526,500 ریال

مدل : S17 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 33 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRGravity

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRGravity
قیمت :
35,235,000 ریال

مدل : VRGravity / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - EL110

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL110
قیمت :
36,931,500 ریال

مدل : E110 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - EL111

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL111
قیمت :
37,932,000 ریال

مدل : E111 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - EL115

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL115
قیمت :
41,325,000 ریال

مدل : E115 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3081

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3081
قیمت :
43,030,200 ریال

مدل : VT3081 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3070

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3070
قیمت :
43,395,600 ریال

مدل : VT3070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL112

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL112
قیمت :
45,675,000 ریال

مدل : E112 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRSalvia

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRSalvia
قیمت :
46,980,000 ریال

مدل : VRSalvia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3029

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3029
قیمت :
47,293,200 ریال

مدل : VT3029 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRLucia2

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRLucia2
قیمت :
47,850,000 ریال

مدل : VRLucia2 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 21 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3023

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3023
قیمت :
48,293,700 ریال

مدل : VT3023 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRArmado

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRArmado
قیمت :
48,720,000 ریال

مدل : VRArmado / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL120

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL120
قیمت :
48,720,000 ریال

مدل : E120 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3058

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3058
قیمت :
48,833,100 ریال

مدل : VT3058 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 63 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - EL121

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL121
قیمت :
50,199,000 ریال

مدل : E121 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA21

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA21
قیمت :
51,330,000 ریال

مدل : S21 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL122

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL122
قیمت :
51,330,000 ریال

مدل : E122 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 36 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3021

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3021
قیمت :
51,651,900 ریال

مدل : VT3021 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3027

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3027
قیمت :
52,086,900 ریال

مدل : VT3027 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRFrancis

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRFrancis
قیمت :
53,940,000 ریال

مدل : VRFrancis / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL119

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL119
قیمت :
57,898,500 ریال

مدل : E119 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 78 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3020

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3020
قیمت :
59,803,800 ریال

مدل : VT3020 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3073

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3073
قیمت :
59,899,500 ریال

مدل : VT3073 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3030

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3030
قیمت :
60,273,600 ریال

مدل : VT3030 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3068

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3068
قیمت :
60,821,700 ریال

مدل : VT3068 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL117

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL117
قیمت :
61,074,000 ریال

مدل : E117 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA26

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA26
قیمت :
61,770,000 ریال

مدل : S26 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL116

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL116
قیمت :
62,292,000 ریال

مدل : E116 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA24

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA24
قیمت :
62,640,000 ریال

مدل : S24 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL118

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL118
قیمت :
63,075,000 ریال

مدل : E118 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA19

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA19
قیمت :
63,510,000 ریال

مدل : S19 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3074

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3074
قیمت :
63,953,700 ریال

مدل : VT3074 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - EL113

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL113
قیمت :
64,380,000 ریال

مدل : E113 / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC500

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC500
قیمت :
67,164,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC700

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC700
قیمت :
67,164,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL114

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL114
قیمت :
67,599,000 ریال

مدل : E114 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3075

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3075
قیمت :
68,329,800 ریال

مدل : VT3075 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA18

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA18
قیمت :
70,905,000 ریال

مدل : S18 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC400

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC400
قیمت :
71,166,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA01

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA01
قیمت :
71,775,000 ریال

مدل : S01 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA16

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA16
قیمت :
71,775,000 ریال

مدل : S16 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRZinnia

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRZinnia
قیمت :
73,950,000 ریال

مدل : VRZinnia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC800

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC800
قیمت :
73,950,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA30

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA30
قیمت :
75,690,000 ریال

مدل : S30 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA20

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA20
قیمت :
77,430,000 ریال

مدل : S20 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC900

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC900
قیمت :
77,430,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL125

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL125
قیمت :
78,300,000 ریال

مدل : E125 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL124

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL124
قیمت :
81,780,000 ریال

مدل : E124 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRVenice

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRVenice
قیمت :
85,260,000 ریال

مدل : VRVenice / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - EL123

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل EL123
قیمت :
93,960,000 ریال

مدل : E123 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی مدرن

روشویی کابینت دارمدرن

روشویی سنگی