روشویی کابینتی مدرن

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی مدرن را با قیمت 21 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی مدرن - VRMelin

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRMelin
قیمت :
استعلام روز

عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 44 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRRomano

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRRomano
قیمت :
استعلام روز

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 78 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S19

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل S19
قیمت :
استعلام روز

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S22

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل S22
قیمت :
استعلام روز

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - S24

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل S24
قیمت :
استعلام روز

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M2032

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M2032
43,589,700 ریال
34,435,863 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E098

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E098
43,650,750 ریال
34,484,093 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E097

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E097
43,894,950 ریال
34,677,011 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3060

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3060
44,090,310 ریال
34,831,345 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM111

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM111
44,456,610 ریال
35,120,722 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Vensa

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Vensa
44,703,252 ریال
35,315,569 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 54 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E090

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E090
44,871,750 ریال
35,448,683 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3061

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3061
44,957,220 ریال
35,516,204 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Alfa

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Alfa
45,098,856 ریال
35,628,096 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E105

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E105
45,115,950 ریال
35,641,601 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3026

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3026
45,220,956 ریال
35,724,555 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF26

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AF26
45,296,658 ریال
35,784,360 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1051

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1051
45,299,100 ریال
35,786,289 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Casper

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Casper
45,494,460 ریال
35,940,623 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 73 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1025

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1025
45,787,500 ریال
36,172,125 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 88 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3022

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3022
46,178,220 ریال
36,480,794 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3044

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3044
46,336,950 ریال
36,606,191 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E085

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E085
46,764,300 ریال
36,943,797 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3056

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3056
47,081,760 ریال
37,194,590 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM103

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM103
47,155,020 ریال
37,252,466 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM108

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM108
47,155,020 ریال
37,252,466 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1024

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1024
47,191,650 ریال
37,281,404 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3024

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3024
47,296,656 ریال
37,364,358 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Ariana

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Ariana
47,868,084 ریال
37,815,786 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 42 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E107

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E107
47,985,300 ریال
37,908,387 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Verona

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Verona
48,065,886 ریال
37,972,050 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM102

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM102
48,229,500 ریال
38,101,305 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM106

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM106
48,229,500 ریال
38,101,305 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Clara

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Clara
48,659,292 ریال
38,440,841 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3023

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3023
48,717,900 ریال
38,487,141 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF22

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AF22
48,857,094 ریال
38,597,104 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3040

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3040
49,145,250 ریال
38,824,748 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E103

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E103
49,511,550 ریال
39,114,125 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3063

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3063
50,048,790 ریال
39,538,544 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3027

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3027
50,061,000 ریال
39,548,190 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E086

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E086
50,549,400 ریال
39,934,026 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF25

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AF25
50,835,114 ریال
40,159,740 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 69 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1046

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1046
51,159,900 ریال
40,416,321 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 51 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E104

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E104
51,220,950 ریال
40,464,551 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 10 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E106

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E106
51,269,790 ریال
40,503,134 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3031

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3031
51,355,260 ریال
40,570,655 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1049

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1049
51,526,200 ریال
40,705,698 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3029

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3029
51,709,350 ریال
40,850,387 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3054

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3054
51,753,306 ریال
40,885,112 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 71 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3021

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3021
52,222,170 ریال
41,255,514 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3058

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3058
52,271,010 ریال
41,294,098 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 63 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM105

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM105
52,551,840 ریال
41,515,954 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM109

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM109
52,551,840 ریال
41,515,954 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3053

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3053
52,681,266 ریال
41,618,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3046

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3046
52,918,140 ریال
41,805,331 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRLucia2

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRLucia2
53,528,640 ریال
42,287,626 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 21 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Hermes

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Hermes
53,802,144 ریال
42,503,694 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 61 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AM100

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AM100
53,894,940 ریال
42,577,003 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1023

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1023
54,273,450 ریال
42,876,026 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 105 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Kine

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Kine
55,384,560 ریال
43,753,802 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRSalvia

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRSalvia
56,166,000 ریال
44,371,140 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E108

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E108
56,166,000 ریال
44,371,140 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRLima

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRLima
60,439,500 ریال
47,747,205 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 48 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1045

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1045
61,294,200 ریال
48,422,418 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Narsis

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Narsis
62,703,234 ریال
49,535,555 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Otis

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Otis
63,296,640 ریال
50,004,346 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRArmado

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRArmado
63,492,000 ریال
50,158,680 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRHavana

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRHavana
64,713,000 ریال
51,123,270 ریال

عمق کابینت : 470 سانتیمتر / طول کابینت : 540 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E101

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E101
65,934,000 ریال
52,087,860 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Natalie

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Natalie
67,252,680 ریال
53,129,617 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70-80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - M1044

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل M1044
67,338,150 ریال
53,197,139 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 83 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - AF18

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل AF18
68,439,492 ریال
54,067,199 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80-100 سانتیمتر / طول آینه : 50-76 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - E109

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل E109
68,986,500 ریال
54,499,335 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Julie

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Julie
70,219,710 ریال
55,473,571 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VRFrancis

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRFrancis
72,039,000 ریال
56,910,810 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - Valentino

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل Valentino
76,351,572 ریال
60,317,742 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3020

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3020
80,012,130 ریال
63,209,583 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن - VT3030

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3030
80,012,130 ریال
63,209,583 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

basin cabinet

روشویی کابینتی مدرن

روشویی کابینت دارمدرن

روشویی سنگی