روشویی کابینتی مدرن

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی مدرن درجه یک را با قیمت 8 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی مدرن - SA22

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA22
قیمت :
20,700,000 ریال

مدل : S22 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3035

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3035
قیمت :
27,701,200 ریال

مدل : VT3035 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3045

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3045
قیمت :
27,701,200 ریال

مدل : VT3045 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3066

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3066
قیمت :
27,894,400 ریال

مدل : VT3066 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRAspen

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRAspen
قیمت :
29,440,000 ریال

مدل : VRAspen / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA02

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA02
قیمت :
29,624,000 ریال

مدل : S02 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 / عرض باکس : 17 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3028

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3028
قیمت :
31,924,000 ریال

مدل : VT3028 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA03

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA03
قیمت :
32,016,000 ریال

مدل : S03 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3033

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3033
قیمت :
32,577,200 ریال

مدل : VT3033 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRFlora

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRFlora
قیمت :
32,660,000 ریال

مدل : VRFlora / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3025

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3025
قیمت :
32,678,400 ریال

مدل : VT3025 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA10

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA10
قیمت :
33,166,000 ریال

مدل : S10 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 120 / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3060

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3060
قیمت :
33,212,000 ریال

مدل : VT3060 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA27

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA27
قیمت :
33,304,000 ریال

مدل : S27 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRVector

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRVector
قیمت :
33,580,000 ریال

مدل : VRVector / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3061

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3061
قیمت :
34,067,600 ریال

مدل : VT3061 / عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3026

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3026
قیمت :
34,073,120 ریال

مدل : VT3026 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA15

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA15
قیمت :
34,086,000 ریال

مدل : S15 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3022

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3022
قیمت :
34,858,800 ریال

مدل : VT3022 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3031

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3031
قیمت :
34,877,200 ریال

مدل : VT3031 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3044

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3044
قیمت :
34,904,800 ریال

مدل : VT3044 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3052

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3052
قیمت :
35,269,120 ریال

مدل : VT3052 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3024

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3024
قیمت :
35,637,120 ریال

مدل : VT3024 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3040

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3040
قیمت :
36,202,000 ریال

مدل : VT3040 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3046

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3046
قیمت :
36,496,400 ریال

مدل : VT3046 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3065

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3065
قیمت :
36,566,320 ریال

مدل : VT3065 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3056

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3056
قیمت :
36,689,600 ریال

مدل : VT3056 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRGravity

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRGravity
قیمت :
37,260,000 ریال

مدل : VRGravity / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3023

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3023
قیمت :
37,628,000 ریال

مدل : VT3023 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3063

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3063
قیمت :
37,683,200 ریال

مدل : VT3063 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3029

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3029
قیمت :
37,766,000 ریال

مدل : VT3029 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3057

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3057
قیمت :
37,943,560 ریال

مدل : VT3057 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3055

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3055
قیمت :
38,755,920 ریال

مدل : VT3055 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA21

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA21
قیمت :
38,778,000 ریال

مدل : S21 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3054

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3054
قیمت :
38,995,120 ریال

مدل : VT3054 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 71 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3021

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3021
قیمت :
39,320,800 ریال

مدل : VT3021 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3027

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3027
قیمت :
39,514,000 ریال

مدل : VT3027 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VT3053

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3053
قیمت :
39,694,320 ریال

مدل : VT3053 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3062

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3062
قیمت :
40,369,600 ریال

مدل : VT3062 / عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 73 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3058

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3058
قیمت :
40,599,600 ریال

مدل : VT3058 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 63 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - SA26

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA26
قیمت :
42,504,000 ریال

مدل : S26 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA24

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA24
قیمت :
46,644,000 ریال

مدل : S24 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA18

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA18
قیمت :
46,690,000 ریال

مدل : S18 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA19

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA19
قیمت :
46,874,000 ریال

مدل : S19 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRSalvia

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRSalvia
قیمت :
49,680,000 ریال

مدل : VRSalvia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRLucia2

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRLucia2
قیمت :
50,600,000 ریال

مدل : VRLucia2 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 21 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - VRArmado

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRArmado
قیمت :
51,520,000 ریال

مدل : VRArmado / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA30

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA30
قیمت :
52,348,000 ریال

مدل : S30 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA01

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA01
قیمت :
52,440,000 ریال

مدل : S01 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA16

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA16
قیمت :
53,268,000 ریال

مدل : S16 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC500

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC500
قیمت :
56,120,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRFrancis

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRFrancis
قیمت :
57,040,000 ریال

مدل : VRFrancis / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 106 سانتیمتر / عرض آینه : 69 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA20

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA20
قیمت :
57,132,000 ریال

مدل : S20 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3020

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3020
قیمت :
57,242,400 ریال

مدل : VT3020 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VT3030

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VT3030
قیمت :
57,739,200 ریال

مدل : VT3030 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC400

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC400
قیمت :
59,340,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - SA17

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل SA17
قیمت :
65,320,000 ریال

مدل : S17 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 33 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مدرن - CWC700

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC700
قیمت :
69,000,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC800

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC800
قیمت :
76,360,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRZinnia

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRZinnia
قیمت :
78,200,000 ریال

مدل : VRZinnia / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - CWC900

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل CWC900
قیمت :
80,040,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - VRVenice

روشویی کابینتی مدرن دیواری مدل VRVenice
قیمت :
90,160,000 ریال

مدل : VRVenice / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی مدرن

روشویی کابینت دارمدرن

روشویی سنگی