روشویی کابینتی مدرن

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی مدرن درجه یک را با قیمت 13 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی مدرن - S500

روشویی کابینتی مدرن دیواری  مدل  S500
قیمت :
67,164,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - S700

روشویی کابینتی مدرن دیواری  مدل  S700
قیمت :
67,164,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - S400

روشویی کابینتی مدرن دیواری  مدل  S400
قیمت :
71,166,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - S800

روشویی کابینتی مدرن دیواری  مدل  S800
قیمت :
73,950,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مدرن - S900

روشویی کابینتی مدرن دیواری  مدل  S900
قیمت :
77,430,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی مدرن

روشویی کابینت دارمدرن

روشویی سنگی