روشویی کابینتی لوکس

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی لوکس درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی لوکس - RZGM400

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZGM400
قیمت :
41,220,000 ریال

مدل : RGM400 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ450B

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ450B
قیمت :
41,850,000 ریال

مدل : RKZ450B / عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ450

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ450
قیمت :
44,550,000 ریال

مدل : RKZ450 / عمق کابینت : 32 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 43 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوکس - RZO400

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZO400
قیمت :
51,300,000 ریال

مدل : RO400 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZD450

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD450
قیمت :
63,000,000 ریال

مدل : RD450 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 46 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوکس - RZA600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA600
قیمت :
64,710,000 ریال

مدل : RA600 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ601

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ601
قیمت :
65,880,000 ریال

مدل : RKZ601 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوکس - RZS600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZS600
قیمت :
68,670,000 ریال

مدل : RS600 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZST600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZST600
قیمت :
69,120,000 ریال

مدل : RST600 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZO601

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZO601
قیمت :
70,110,000 ریال

مدل : RO601 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZY600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZY600
قیمت :
70,110,000 ریال

مدل : RY600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZ750

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZ750
قیمت :
72,450,000 ریال

مدل : R750 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ750

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ750
قیمت :
72,450,000 ریال

مدل : RKZ750 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ600
قیمت :
76,860,000 ریال

مدل : RKZ600 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZA800

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA800
قیمت :
78,300,000 ریال

مدل : RA800 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZS700B

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZS700B
قیمت :
78,300,000 ریال

مدل : RS700B / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZGM600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZGM600
قیمت :
81,810,000 ریال

مدل : RGM600 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZS700BWD

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZS700BWD
قیمت :
83,700,000 ریال

مدل : RS700BWD / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZY550

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZY550
قیمت :
85,320,000 ریال

مدل : RY550 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZD801

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD801
قیمت :
86,490,000 ریال

مدل : RD801 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZD601W

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD601W
قیمت :
89,820,000 ریال

مدل : RD601W / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZA800B

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA800B
قیمت :
96,480,000 ریال

مدل : RA800B / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZAC800

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZAC800
قیمت :
97,200,000 ریال

مدل : RAC800 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZO600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZO600
قیمت :
97,560,000 ریال

مدل : RO600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZO900

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZO900
قیمت :
102,420,000 ریال

مدل : RO900 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ800

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ800
قیمت :
107,010,000 ریال

مدل : RKZ800 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZA802

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA802
قیمت :
110,250,000 ریال

مدل : RA802 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZST901

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZST901
قیمت :
114,030,000 ریال

مدل : RST901 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ901B

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ901B
قیمت :
117,180,000 ریال

مدل : RKZ901B / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZ1200

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZ1200
قیمت :
118,800,000 ریال

مدل : R1200 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 83 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZAC1000

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZAC1000
قیمت :
126,720,000 ریال

مدل : RAC1000 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZO1200

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZO1200
قیمت :
142,200,000 ریال

مدل : RO1200 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZKZ1000

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZKZ1000
قیمت :
148,410,000 ریال

مدل : RKZ1000 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZD545

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD545
قیمت :
228,780,000 ریال

مدل : RD545 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 125 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 170 سانتیمتر.

basin cabinet

روشویی کابینتی لوکس

روشویی کابینت دارلوکس

روشویی سنگی