روشویی کابینتی لاکچری

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی لاکچری درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی لاکچری - LTShell

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTShell
قیمت :
47,160,000 ریال

مدل : shell / عمق کابینت : 34.5 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTAlp600

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTAlp600
قیمت :
52,560,000 ریال

مدل : ALPS600 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV101

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV101
قیمت :
58,680,000 ریال

مدل : PV101 / عمق کابینت : 36.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTAlp800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTAlp800
قیمت :
58,770,000 ریال

مدل : ALPS800 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTCoco

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTCoco
قیمت :
61,020,000 ریال

مدل : COCO / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTVirgin600

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTVirgin600
قیمت :
61,650,000 ریال

مدل : VIRGIN600 / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 54 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTGino

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTGino
قیمت :
62,370,000 ریال

مدل : GINO / عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTLucca601

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTLucca601
قیمت :
63,000,000 ریال

مدل : lucca601 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV2000

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV2000
قیمت :
65,970,000 ریال

مدل : PV2000 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV4000

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV4000
قیمت :
67,050,000 ریال

مدل : PV4000 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV6001

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV6001
قیمت :
67,500,000 ریال

مدل : PV6001 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTQueen600

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTQueen600
قیمت :
68,490,000 ریال

مدل : QUEEN600 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTMarshal

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMarshal
قیمت :
69,570,000 ریال

مدل : marshal / عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTYak

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTYak
قیمت :
71,550,000 ریال

مدل : yak / عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTLucca801

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTLucca801
قیمت :
72,000,000 ریال

مدل : lucca801 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPrince

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPrince
قیمت :
74,160,000 ریال

مدل : PRINCE / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV5000

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV5000
قیمت :
75,240,000 ریال

مدل : PV5000 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTQueen700

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTQueen700
قیمت :
75,780,000 ریال

مدل : QUEEN700 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTLawrence600

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTLawrence600
قیمت :
75,780,000 ریال

مدل : LAWRENCE600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTBlueberry800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTBlueberry800
قیمت :
77,130,000 ریال

مدل : BLUEBERRY800 / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTVolga

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTVolga
قیمت :
77,400,000 ریال

مدل : volga / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMatilda600

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMatilda600
قیمت :
78,390,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTQueen800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTQueen800
قیمت :
79,200,000 ریال

مدل : queen800 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTTorino

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTTorino
قیمت :
79,380,000 ریال

مدل : torino / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMartin

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMartin
قیمت :
79,830,000 ریال

مدل : martin / عمق کابینت : 47.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTKenya800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTKenya800
قیمت :
80,370,000 ریال

مدل : kenya800 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTOpal

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTOpal
قیمت :
81,000,000 ریال

مدل : opal / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTZebra

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTZebra
قیمت :
81,990,000 ریال

مدل : zebra / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTShark

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTShark
قیمت :
81,990,000 ریال

مدل : shark / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV5001

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV5001
قیمت :
81,990,000 ریال

مدل : PV5001 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTViena

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTViena
قیمت :
82,530,000 ریال

مدل : viena / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMila700

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMila700
قیمت :
84,420,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV7001

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV7001
قیمت :
85,500,000 ریال

مدل : PV7001 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTSezar901

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTSezar901
قیمت :
86,580,000 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTLawrence760

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTLawrence760
قیمت :
87,570,000 ریال

مدل : lawrence760 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTMango600

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMango600
قیمت :
88,650,000 ریال

مدل : MANGO600 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTRoyal800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTRoyal800
قیمت :
89,910,000 ریال

مدل : ROYAL800 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPacific

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPacific
قیمت :
91,170,000 ریال

مدل : pacific / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMatilda800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMatilda800
قیمت :
91,170,000 ریال

مدل : MATILDA800 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTKenya600

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTKenya600
قیمت :
92,250,000 ریال

مدل : kenya600 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTSD6009

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTSD6009
قیمت :
92,250,000 ریال

مدل : SD6009 / عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTMila800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMila800
قیمت :
92,250,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 77 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTKenya1000

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTKenya1000
قیمت :
92,250,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTSofia

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTSofia
قیمت :
94,050,000 ریال

مدل : sofia / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 78 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTTina

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTTina
قیمت :
95,310,000 ریال

مدل : TINA / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTMango700

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMango700
قیمت :
96,390,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTFlorida900

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTFlorida900
قیمت :
99,900,000 ریال

مدل : florida900 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTChile

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTChile
قیمت :
99,900,000 ریال

مدل : chili / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMila900

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMila900
قیمت :
100,980,000 ریال

مدل : MILA / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTCordoba

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTCordoba
قیمت :
102,510,000 ریال

مدل : cordoba / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 98 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMango800

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMango800
قیمت :
102,600,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTRoyal1000

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTRoyal1000
قیمت :
107,190,000 ریال

مدل : ROYAL1000 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTPalermo900

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPalermo900
قیمت :
108,180,000 ریال

مدل : PALERMO900 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 91.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTBlueberry1200

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTBlueberry1200
قیمت :
108,180,000 ریال

مدل : BLUEBERRY1200 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMontecarlo

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMontecarlo
قیمت :
110,250,000 ریال

مدل : montecarlo / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMarlik

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMarlik
قیمت :
110,790,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101.5 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTFlorida1100

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTFlorida1100
قیمت :
111,510,000 ریال

مدل : florida1100 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTSara

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTSara
قیمت :
112,410,000 ریال

مدل : sara / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 55 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTHawaii

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTHawaii
قیمت :
112,860,000 ریال

مدل : HAWAII / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 81.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTMonica1200

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMonica1200
قیمت :
114,030,000 ریال

مدل : MONICA1200 / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTPV2200

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTPV2200
قیمت :
118,530,000 ریال

مدل : PV2200 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 121 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTMessina

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTMessina
قیمت :
123,480,000 ریال

مدل : messina / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 122 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTDiana

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTDiana
قیمت :
123,750,000 ریال

مدل : DIANA / عمق کابینت : 51.5 سانتیمتر / طول کابینت : 89 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTCasino1000

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTCasino1000
قیمت :
129,780,000 ریال

مدل : casino1000 / عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTAtlantic

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTAtlantic
قیمت :
135,000,000 ریال

مدل : atlantic / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 86 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لاکچری - LTCoconut

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTCoconut
قیمت :
135,000,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 45.5 سانتیمتر / طول باکس : 91 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لاکچری - LTViva

روشویی کابینتی لاکچری دیواری مدل LTViva
قیمت :
149,490,000 ریال

مدل : VIVA / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی لاکچری

روشویی کابینت دارلاکچری

روشویی سنگی