روشویی کابینتی سلطنتی

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی سلطنتی درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic25

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTClassic25
قیمت :
81,900,000 ریال

مدل : CLASSIC25 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHamoon

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTHamoon
قیمت :
83,520,000 ریال

مدل : HAMOON / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - VRVanda

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل VRVanda
قیمت :
85,500,000 ریال

مدل : VRVanda / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 81 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes700

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTHermes700
قیمت :
90,180,000 ریال

مدل : HERMES700 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTBizance

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTBizance
قیمت :
92,250,000 ریال

مدل : bizance / عمق کابینت : 49.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic43

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTClassic43
قیمت :
92,250,000 ریال

مدل : CLASSIC43 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMarkiz

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTMarkiz
قیمت :
92,520,000 ریال

مدل : MARKIZ / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTHermes800

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTHermes800
قیمت :
94,320,000 ریال

مدل : hermes800 / عمق کابینت : 48.5 سانتیمتر / طول کابینت : 80.5 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTClassic42

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTClassic42
قیمت :
94,410,000 ریال

مدل : CLASSIC42 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 92.5 سانتیمتر / طول آینه : 99 سانتیمتر / عرض آینه : 86 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTScarlet

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTScarlet
قیمت :
96,930,000 ریال

مدل : SCARLET / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 87 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTVenice

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTVenice
قیمت :
99,450,000 ریال

مدل : VENICE / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - VRAngel

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل VRAngel
قیمت :
103,500,000 ریال

مدل : VRAngel / عمق کابینت : 54 سانتیمتر / طول کابینت : 105 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTMonaco1000

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTMonaco1000
قیمت :
105,030,000 ریال

مدل : MONACO1000 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 89 سانتیمتر / عرض آینه : 72 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTLana

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTLana
قیمت :
111,510,000 ریال

مدل : LANA / عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 103 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTImpeial

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTImpeial
قیمت :
119,610,000 ریال

مدل : IMPERIAL / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 109 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTTsar

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTTsar
قیمت :
133,470,000 ریال

مدل : TSAR / عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 104 سانتیمتر / عرض آینه : 98 سانتیمتر .

روشویی کابینتی سلطنتی - LTElizabeth

روشویی کابینتی سلطنتی دیواری مدل LTElizabeth
قیمت :
267,030,000 ریال

مدل : ELIZABETH / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی سلطنتی

روشویی کابینت دارسلطنتی

روشویی سنگی