روشویی کابینتی ارزان

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی ارزان درجه یک را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ارزان - VT3047

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3047
قیمت :
16,825,500 ریال

مدل : VT3047 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - CWC1800

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل CWC1800
قیمت :
17,140,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MCRudano

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCRudano
قیمت :
18,245,000 ریال

مدل : MRudano / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50-55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCAnjela

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCAnjela
قیمت :
18,500,000 ریال

مدل : MAnjela / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - SA22

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل SA22
قیمت :
18,925,000 ریال

مدل : S22 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MC1006

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC1006
قیمت :
19,095,000 ریال

مدل : M1006 / عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45-50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MCAilin

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCAilin
قیمت :
19,350,000 ریال

مدل : MAilin / عمق کابینت : 40-42 سانتیمتر / طول کابینت : 60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC1016

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC1016
قیمت :
19,350,000 ریال

مدل : M1016 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3038

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3038
قیمت :
19,885,500 ریال

مدل : VT3038 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MCAilar

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCAilar
قیمت :
20,030,000 ریال

مدل : MAilar / عمق کابینت : 37 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - CWC1100

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل CWC1100
قیمت :
20,030,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC2018

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC2018
قیمت :
20,370,000 ریال

مدل : M2018 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCCaspian

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCCaspian
قیمت :
20,455,000 ریال

مدل : MCaspian / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCAtina

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCAtina
قیمت :
21,560,000 ریال

مدل : MAtina / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MCNapoli

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCNapoli
قیمت :
21,645,000 ریال

مدل : MNapoli / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3032

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3032
قیمت :
22,512,000 ریال

مدل : VT3032 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3034

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3034
قیمت :
22,767,000 ریال

مدل : VT3034 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MCMilano

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MCMilano
قیمت :
23,005,000 ریال

مدل : MMilano / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3036

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3036
قیمت :
23,294,000 ریال

مدل : VT3036 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MC2029

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC2029
قیمت :
23,345,000 ریال

مدل : M2029 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 53 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 81 سانتیمتر / عرض باکس : 31 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC2017

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC2017
قیمت :
23,600,000 ریال

مدل : M2017 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL007

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL007
قیمت :
23,770,000 ریال

مدل : E007 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - CWC1300

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل CWC1300
قیمت :
24,195,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL003

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL003
قیمت :
24,322,500 ریال

مدل : E003 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL083

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL083
قیمت :
24,450,000 ریال

مدل : E083 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL053

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL053
قیمت :
25,045,000 ریال

مدل : E053 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC2026

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC2026
قیمت :
25,045,000 ریال

مدل : M2026 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL102

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL102
قیمت :
25,130,000 ریال

مدل : E102 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL054

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL054
قیمت :
25,300,000 ریال

مدل : E054 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3042

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3042
قیمت :
25,300,000 ریال

مدل : VT3042 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3035

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3035
قیمت :
25,393,500 ریال

مدل : VT3035 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3045

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3045
قیمت :
25,393,500 ریال

مدل : VT3045 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL070

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL070
قیمت :
25,555,000 ریال

مدل : E070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3066

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3066
قیمت :
25,614,500 ریال

مدل : VT3066 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL094

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL094
قیمت :
25,725,000 ریال

مدل : E094 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC1027

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC1027
قیمت :
25,980,000 ریال

مدل : M1027 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر / طول باکس : 72 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - CWC1200

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل CWC1200
قیمت :
26,065,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL038

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL038
قیمت :
26,107,500 ریال

مدل : E038 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL080

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL080
قیمت :
26,150,000 ریال

مدل : E080 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL043

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL043
قیمت :
26,575,000 ریال

مدل : E043 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VRAspen

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VRAspen
قیمت :
27,000,000 ریال

مدل : VRAspen / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - SA02

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل SA02
قیمت :
27,170,000 ریال

مدل : S02 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 60 / عرض باکس : 17 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC1030

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC1030
قیمت :
27,935,000 ریال

مدل : M1030 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر / طول باکس : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL089

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL089
قیمت :
28,615,000 ریال

مدل : E089 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL055

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL055
قیمت :
28,657,500 ریال

مدل : E055 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL061

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL061
قیمت :
29,040,000 ریال

مدل : E061 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL002

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL002
قیمت :
29,295,000 ریال

مدل : E002 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3028

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3028
قیمت :
29,295,000 ریال

مدل : VT3028 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - SA03

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل SA03
قیمت :
29,380,000 ریال

مدل : S03 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 70 / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL093

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL093
قیمت :
29,380,000 ریال

مدل : E093 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL067

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL067
قیمت :
29,465,000 ریال

مدل : E067 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL063

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL063
قیمت :
29,507,500 ریال

مدل : E063 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3022

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3022
قیمت :
29,507,500 ریال

مدل : VT3022 / عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی ارزان

روشویی کابینت دارارزان

روشویی سنگی