آینه و باکس دستشویی

فروشگاه اینترنتی ساختمون آینه و باکس دستشویی را با قیمت 5 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

آینه و باکس دستشویی - M02

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M02
2,100,000 ریال
1,995,000 ریال

سایز 1 : 70×40 سانتیمتر / سایز 2 : 70×45 سانتیمتر / سایز 3 : 70×50 سانتیمتر / سایز 4 : 70×55 سانتیمتر / سایز 5 : 70×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M08

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M08
2,100,000 ریال
1,995,000 ریال

سایز : 70×50 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M01

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M01
2,285,000 ریال
2,170,750 ریال

سایز 1 : 70×40 سانتیمتر / سایز 2 : 70×45 سانتیمتر / سایز 3 : 70×50 سانتیمتر / سایز 4 : 70×55 سانتیمتر / سایز 5 : 70×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R09

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R09
2,286,000 ریال
2,171,700 ریال

سایز 1 : 70×45 سانتیمتر / سایز 2 : 70×70 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M04

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M04
2,380,000 ریال
2,261,000 ریال

سایز : 70×50 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R08

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R08
2,380,000 ریال
2,261,000 ریال

سایز 1 : 70×50 سانتیمتر / سایز 2 : 70×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M06

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M06
2,660,000 ریال
2,527,000 ریال

سایز : 70×70 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B03

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B03
3,385,000 ریال
3,215,750 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B05

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B05
3,385,000 ریال
3,215,750 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B08

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B08
3,385,000 ریال
3,215,750 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R01

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R01
3,385,000 ریال
3,215,750 ریال

سایز : 71×55 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - Z01

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل Z01
3,390,000 ریال
3,220,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R010

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R010
3,475,000 ریال
3,301,250 ریال

سایز : 80×80 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B01

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B01
3,570,000 ریال
3,391,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B02

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B02
3,570,000 ریال
3,391,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B04

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B04
3,570,000 ریال
3,391,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B07

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B07
3,570,000 ریال
3,391,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B012

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B012
3,570,000 ریال
3,391,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M07

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M07
3,660,000 ریال
3,477,000 ریال

سایز : 70×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R04

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R04
3,660,000 ریال
3,477,000 ریال

سایز : 70×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM7

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM7
3,700,000 ریال
3,515,000 ریال

سایز : 68×53 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R05

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R05
3,800,000 ریال
3,610,000 ریال

سایز : 70×65 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - Z02

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل Z02
3,840,000 ریال
3,648,000 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B06

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B06
3,850,000 ریال
3,657,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - Z03

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل Z03
3,935,000 ریال
3,738,250 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - Z06

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل Z06
3,935,000 ریال
3,738,250 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M05

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M05
4,000,000 ریال
3,800,000 ریال

سایز : 80×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - Z04

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل Z04
4,390,000 ریال
4,170,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - Z05

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل Z05
4,390,000 ریال
4,170,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M03

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M03
4,495,000 ریال
4,270,250 ریال

سایز : 70×50 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M010

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M010
4,570,000 ریال
4,341,500 ریال

سایز آینه : 50×50 سانتیمتر / سایز زیرآینه : 50×10 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R06

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R06
4,570,000 ریال
4,341,500 ریال

سایز آینه : 50×50 سانتیمتر / سایز زیرآینه : 12×50 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M011

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M011
4,588,000 ریال
4,358,600 ریال

سایز 1 : 55×47 سانتیمتر / سایز 2 : 65×55 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM6

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM6
4,650,000 ریال
4,417,500 ریال

سایز : 45×53 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L012

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L012
4,665,000 ریال
4,431,750 ریال

سایز : 100×24 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - M09

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل M09
4,937,000 ریال
4,690,150 ریال

سایز آینه : 58×47 سانتیمتر / سایز زیرآینه : 55×12 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S07

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S07
4,960,000 ریال
4,712,000 ریال

سایز : 77×55 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L01

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L01
4,960,000 ریال
4,712,000 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B010

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B010
5,270,000 ریال
5,006,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R03

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R03
5,395,000 ریال
5,125,250 ریال

سایز : 73×50 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L02

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L02
5,425,000 ریال
5,153,750 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L03

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L03
5,425,000 ریال
5,153,750 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L04

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L04
5,425,000 ریال
5,153,750 ریال

سایز : 70×30 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L05

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L05
5,425,000 ریال
5,153,750 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L06

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L06
5,425,000 ریال
5,153,750 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L09

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L09
5,580,000 ریال
5,301,000 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM5

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM5
5,650,000 ریال
5,367,500 ریال

سایز 1 : 70×45 سانتیمتر / سایز 2 : 50×70 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R02

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R02
5,670,000 ریال
5,386,500 ریال

سایز : 72×50 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B09

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B09
5,735,000 ریال
5,448,250 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B011

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B011
5,735,000 ریال
5,448,250 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B013

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B013
5,735,000 ریال
5,448,250 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM4

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM4
5,820,000 ریال
5,529,000 ریال

سایز : 60×53 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM1

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM1
5,890,000 ریال
5,595,500 ریال

سایز 1 : 57×52 سانتیمتر / سایز 2 : 70×63 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM3

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM3
5,890,000 ریال
5,595,500 ریال

سایز : 58×53 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L08

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L08
5,890,000 ریال
5,595,500 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L015

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L015
6,036,000 ریال
5,734,200 ریال

سایز : 110×30 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S01

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S01
6,050,000 ریال
5,747,500 ریال

سایز : 98×80 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S02

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S02
6,050,000 ریال
5,747,500 ریال

سایز : 100×68 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S03

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S03
6,050,000 ریال
5,747,500 ریال

سایز : 100×68 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S05

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S05
6,050,000 ریال
5,747,500 ریال

سایز : 96×80 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S06

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S06
6,050,000 ریال
5,747,500 ریال

سایز : 96×80 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S08

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S08
6,050,000 ریال
5,747,500 ریال

سایز : 90×70 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S09

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S09
6,050,000 ریال
5,747,500 ریال

سایز : 77×64 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - B014

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل B014
6,200,000 ریال
5,890,000 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L07

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L07
6,200,000 ریال
5,890,000 ریال

سایز : 70×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L016

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L016
6,220,000 ریال
5,909,000 ریال

سایز : 118×24 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM2

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM2
6,350,000 ریال
6,032,500 ریال

سایز : 73×63 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - R07

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل R07
6,405,000 ریال
6,084,750 ریال

سایز آینه : 70×60 سانتیمتر / سایز زیرآینه : 70×42 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM9

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM9
6,510,000 ریال
6,184,500 ریال

سایز : 57×52 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - LBM10

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل LBM10
6,510,000 ریال
6,184,500 ریال

سایز : 62×52 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L010

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L010
6,975,000 ریال
6,626,250 ریال

سایز : 80×24 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L011

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L011
6,975,000 ریال
6,626,250 ریال

سایز : 90×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S010

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S010
7,440,000 ریال
7,068,000 ریال

سایز : 75×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S011

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S011
7,440,000 ریال
7,068,000 ریال

سایز : 80×60 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - S012

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل S012
7,440,000 ریال
7,068,000 ریال

سایز : 70×55 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L014

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L014
8,525,000 ریال
8,098,750 ریال

سایز : 95×23 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

آینه و باکس دستشویی - L013

آینه و باکس دستشویی پی وی سی مدل L013
10,540,000 ریال
10,013,000 ریال

سایز : 110×30 سانتیمتر / قیمت ها بر اساس کوچکترین سایز می باشد

Box mirror

box دستشویی

آینه سرویسدستشویی

آینه پی وی سی